ทัวร์ต่างประเทศ -> ทัวร์ฮ่องกง -> ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน...
ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน... ( ASS-HKG-01 )
ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน ( ASS-HKG-01 )
ทัวร์ประเทศ :
ฮ่องกง
วันเดินทาง :
ตามที่ระบุในโปรแกรม
ราคาเริ่มต้น :
22,500 บาท
ฮ่องกงชมจุดชมวิว VICTORIA PEAK นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย จูไห่ ชมโชว์แสง สี เสียงอลังการ ที่หยวนหมิงหยวน มาเก๊า มนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ผสมผสานได้อย่างลงตัวกับศิลปะวัฒนธรรมของโลกตะวันออก นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ชมโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ เยี่ยมชมความอลังการของ เดอะเวเนเชี่ยน แห่งมาเก๊า
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ –ฮ่องกง-มาเก๊า(โดยเรือ)-ชมเดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะมาเก๊า โดยเรือ FERRY จากนั้นให้ลูกค้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก ให้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อนัดลูกค้าส่ง เดอะ เวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย
วันที่ 2 มาเก๊า-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนพอลล์-เซนาโด้สแควร์ -จูไห่-ถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-สวนสาธารณะดอกบัวขาว-ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน
ชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ชม โบสถ์เซ็นต์ปอล(St.Paul Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นำท่านสู่ย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า “เซนาโด้ สแควร์”หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า ชม โชว์หยวนหมิงชิงหยวน เป็นโชว์สมัยราชวงศ์ชิง อันตระการตา
วันที่ 3 จูไห่ -ฮ่องกง(โดยเรือ)-เที่ยวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
ท่านสามารถเลือกโปรแกรมได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดีสนีย์แลนด์ หรือ ไหว้พระเกาะลันเตา นำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก และเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย์ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรม และความสนุกสนานมากมาย เป็นสวนสนุกและรีสอร์ต ระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา หรือ เดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ จาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง ( Ngong Ping Skyrail 360 ) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบน เกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.
วันที่ 4 ฮ่องกง CITY TOUR-เขาวิคตอเรีย -อ่าวรีพลัสเบย์-เดินทางสู่สนามบิน -กลับกรุงเทพฯ
ถ่ายรูปที่ระลึก ณ จุดชมวิว เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา สักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ เพื่อขอพรศักดิ์สิทธิ์ พร้อมของโชคลาภกับเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ย
เงื่อนไขการจอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองทัวร์
1.ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 8000 บาทต่อผู้โดยสาร ภายใน 48 ชัวโมง หรือตามวันที่ DUEDATE หลังจากที่ได้ทำการจอง เมื่อได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเต็มราคาหากแจ้งยกเลิก
2.ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวัน DUEDATE ที่กำหนดให้
3.เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

 

เงื่อนไขการยกเลิก
1.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง  10 วันทำการ  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ 
2.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง   7 วันทำการ ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา
3.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง   3 วันทำการ หรือ NO SHOW ในวันเดินทาง  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

_
_
Live Help