... ( )
( )
ทัวร์ประเทศ :
วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น :
0 บาท
เงื่อนไขการจอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองทัวร์
1.ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 8000 บาทต่อผู้โดยสาร ภายใน 48 ชัวโมง หรือตามวันที่ DUEDATE หลังจากที่ได้ทำการจอง เมื่อได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเต็มราคาหากแจ้งยกเลิก
2.ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวัน DUEDATE ที่กำหนดให้
3.เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

 

เงื่อนไขการยกเลิก
1.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง  10 วันทำการ  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ 
2.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง   7 วันทำการ ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา
3.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง   3 วันทำการ หรือ NO SHOW ในวันเดินทาง  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

_
_
Live Help